วิธีสมัคร สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน กู้ง่าย ได้สูงสุด 30,000 บาท รีบสมัครก่อน 30 ธ.ค.นี้

วิธีสมัคร สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน กู้ง่าย ได้สูงสุด 30,000 บาท รีบสมัครก่อน 30 ธ.ค.นี้

พาไปดู วิธีสมัคร โครงการจากธนาคารออมสิน หลังปล่อย สินเชื่อเพื่อคุณ ช่วยฟื้นฟู ตั้งตัวได้ วงเงินกูสูงสุด 30,000 บาท ผ่านสบาย 2 ปี ไม่ต้องค้ำ ดอกเบี้ยถูก ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้ หลาย ๆ คนอาจจะเจอวิกฤติที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำเอาหลายาครอบครัว หลายอาชีพต้องเขว แต่ในปี 2565 นี้ แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดจะดีขึ้น แต่สถานการณ์ทางการเงินกลับถดถอยธนาคารออมสินจึงปล่อสินเชื่อใหม่อย่าง สินเชื่อเพื่อคุณ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

วิธีสมัคร และตรวจสอบสิทธิ์ สินเชื่อเพื่อคุณ จากธนาคารออมสิน ลงทะเบียนจองสิทธิ์ยื่นกู้ สินเชื่อเพื่อคุณ มีวิธีดังนี้

ให้เข้ามาที่เว็บไซต์ GSB เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนทำการสมัคร

คลิกที ‘ลงทะเบียนจองสิทธิ์’

ศึกษาข้อมูล รายละเอีบดการกู้ สินเชื่อเพื่อคุณ

คลิกถูกช่อง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นแล้วฯ

คลิก ‘ยืนยันตามข้อตกลง’

กรอกข้อมูล รายละเอียดให้เรียบร้อย เพื่อให้ทางธนาคารพิจารณาสินเชื่อ

ทางธนาคารออมสิน ได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สนใจสมัคร สินเชื่อเพื่อคุณ ดังนี้

ผู้สมัครสินเชื่อ ต้องมีสัญชาติไทย

มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก

ผู้สมัครสินเชื่อ ต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้

ผู้ยื่นกู้ ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

ผู้สมัครต้องเป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ โดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

ลูกค้าเดิม หรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนใน ‘แอปพลิเคชั่น MyMo’ และ ‘ข้อความสั้น (SMS)’ เท่านั้น

ในกรณีที่ลูกค้า ผ่านการอนุมัติสินเชื่อเพื่อคุณ ทางธนาคารออมสิน จะให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

สินมั่นคงประกันภัย ยื่นคำร้องขอ ฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลาง

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอ ฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลาง พร้อมทั้งเสนอแผนการฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น

(18 พ.ค. 2565) หลังจากที่ทาง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ได้ประสบกับปัญหาทางการเงินจนทางบริษัทนั้น ต้องเข้าสู่สภาวะล้มละลายในที่สุดนั้น ในเวลานี้ทางบริษัทก็ได้ดำเนินการยื่นคำร้องในการ ฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลาง โดยพร้อมกันนี้ก็ได้เสนอถึงแผนการฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้นที่ด้วยกันทั้งหมด 3 ข้อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใจความสำคัญระบุว่า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ซึ่งกำหนดรายละเอียดในกรณีการขอความยินยอมยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย

ต่อมา คณะกรรมการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯยื่นขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน คปภ. บรริษัทฯจึงได้ยื่นคำขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นั้น

ภายหลังจากที่สำนักงาน คปภ. ได้พิจารณาคำขอดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน คปภ. จึงได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทฯต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯต่อศาลล้มละลายกลางภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว โดยบริษัทฯขอชี้แจงสาระสำคัญของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

1. บริษัทฯในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

2. บริษัทฯ เสนอบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป